КОНТЕКСТ

Home / ПРОЕКТ / КОНТЕКСТ

Хранителните продукти пътуват средно по 1500 км преди да достигнат чинията на европейските потребители. Предвид този факт, практиките на интензивно земеделие и широкия пазар, както и опасенията за околната среда, се заражда едно глобално и значимо движение, насочено към храната и земеделието с цел промотиране на устойчиви практики на производство и потребление на качествени продукти (по отношение на здравето и вкуса).
Проекти се разработват в цяла Европа, официално или неофициално, с участието на граждани, сдружения, фирми, местни власти, обществени органи, като проектите обхващат целия път от производството до потреблението. Но този сектор, който има потенциал да генерира много работни места (особено неквалифицирани), свързани с устойчиво развитие и валоризация, предполага значителна нужда от обучение.
Слабости се забелязват по отношение на структурираност в предлагането на обучение, на достъпа от страна на уязвимите социални групи, както и по отношение на предоставяне на достатъчно информация за добри навици спрямо храната.