ПРОФИЛ НА КОМПЕТЕНЦИИТЕ

Home / РЕЗУЛТАТИ / ПРОФИЛ НА КОМПЕТЕНЦИИТЕ

Въз основа на методологията на Европейската кредитна система за професионално образование и обучение (ECVET) и съобразявайки се със заинтересованите страни от бизнеса, профилът от компетенции има за цел да съдейства на участващите центрове за обучение да направят по-привлекателни предоставяните от тях обучения и да подкрепи прилагането на устойчиви практики и интегрирането им в програмите за обучение.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 ОБЩА РАМКА НА ПРОФЕСИЯТА „ЕКО-ПОМОЩНИК- ГОТВАЧ“