Group for European Integration (GIE)

Home / партньори / Group for European Integration (GIE)

Групата за европейска интеграция (Group for European Integration (GIE)) е неправителствена организация, създадена през 2002 г., разположена в Питещ (южна Румъния, на 120 километра от Букурещ). Тя има за цел да допринесе за интеграцията в ЕС чрез образователни, професионални обучения и културни дейности. GIE има 14 служителя на пълен и непълен работен ден и реализира широк спектър от дейности: теоретични и теренни проучвания в сферата на ученето през целия живот и професионалното образование и обучение, анализ, обработка на данни, сравнителни проучвания, разработване на стратегии и методологии за учене през целия живот и професионално образование и обучение. Дейностите на GIE са насочени и към разработване на учебни програми, разработване на образователни материали, дидактическа оценка, оценка на процесите, разработване на материали за разпространение. Чрез Националния орган по квалификациите GIE е акредитирала поредица от професионални курсове и е станала доставчик на обучителни услуги, познат в района на  Арджеш.

 

GIE е член на основателите на международната мрежа TANDEM Plus, група от 21 организации от 11 държави, която изгражда нови начини за действие за прилагане на политики за социално приобщаване и борба с бедността.

 

GIE участва в проекти на ЕС (www.gie.ro) по програмите ФАР, Програма за учене през целия живот, Еразъм +, Правосъдие, Структурни фондове. GIE има опит в работа с различни целеви групи (младежи, възрастни, жени, мигранти, безработни, инвалиди, ромски етноси), на които предоставя услуги в сферата на образованието и обучението, здравеопазването, финансовата подкрепа, социалната интеграция, интеграцията на пазара на труда.

http://www.gie.ro