ПРОЕКТ
ПРОЕКТ
Проектът „Еко-ресторантьор, за устойчиво хранене“ има за цел да отговори на нуждите по отношение на изискваните умения за бързо развиващия се и бележещ икономически растеж сектор на устойчиво произведената храна, визирайки органичното и местното производство. Задачата му е да свърже чрез най-точните инструменти на Европейската кредитна система за професионално образование и обучение (ECVET) уменията, приложими на пазара на труда. По този начин профилите от компетенции, стандартите и инструментите за обучение, системата за оценка биват разработени в контакт с икономически заинтересованите страни.
КОНТЕКСТ
КОНТЕКСТ
Хранителните продукти пътуват средно по 1500 км преди да достигнат чинията на европейските потребители. Предвид този факт, практиките на интензивно земеделие и широкия пазар, както и опасенията за околната среда, се заражда едно глобално и значимо движение, насочено към храната и земеделието с цел промотиране на устойчиви практики на производство и потребление на качествени продукти (по отношение на здравето и вкуса). Проекти се разработват в цяла Европа, официално или неофициално, с участието на граждани, сдружения, фирми, местни власти, обществени органи, като проектите обхващат целия път от производството до потреблението. Но този сектор, който има потенциал да генерира много работни места (особено неквалифицирани), свързани с устойчиво развитие и валоризация, предполага значителна нужда от обучение. Слабости се забелязват по отношение на структурираност в предлагането на обучение, на достъпа от страна на уязвимите социални групи, както и по отношение на предоставяне на достатъчно информация за добри навици спрямо храната.
ЦЕЛИ
ЦЕЛИ
Проектът има за задача да разработи сертификат за „еко-ресторантьор" на европейско равнище с цел да подпомогне структурирането на обучителния процес; да улесни достъпа до уязвимите социални групи (чрез разработване на образователни инструменти и материали, като се отчитат ключовите компетентности) и да разпространи добри практики по отношение на навиците, свързани с храната, като разпространи разработените ресурси до широка публика.

ЗА НАС

Този уебсайт е предназначен за проекта „Еко-ресторантьор“
Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия.

Outputs

ПРОФИЛ НА КОМПЕТЕНЦИИТЕ
СТАНДАРТ И МОДУЛИ ЗА ОБУЧЕНИЕ
СИСТЕМА ЗА ОЦЕНКА НА КОМПЕТЕНЦИИТЕ

Multiplier events

ПРОУЧВАТЕЛНИ ПОСЕЩЕНИЯ
Събития за разпространение, насочени към личности от високо ниво в сферата на образованието, храните
Read More
ИЗЛОЖЕНИЯ ЗА УСТОЙЧИВО ХРАНЕНЕ
Обществени събития, включени в тематични изложения, посветени на устойчивостта, храненето и туризма,
Read More
МЕЖДУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЯ
Последното събитие за разпространение на транснационално равнище с цел поощряване на бъдещото възпри
Read More
Meeting in Kyustendil (Bulgaria)
февруари 14, 2017
Част от проекта са регулярните срещи на партньорите, които биват  организирани всеки път в държавата на различен партньор по проекта. През октомври 2016 бе проведена среща на територията на

Partners

Follow us